Obligacje

Podstawowe dane Emitenta

Domy Garwolin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Flory 3 lok 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000851234, NIP 525 282 98 06, REGON 386583212

FORMULARZ KONTAKTOWY  Ważne informacje

  W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U.2021.576 z późn. zm.).

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waryńskiego 3A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi (w tym w stosownych przypadkach kontaktu telefonicznego pod wskazany przez Państwa numer telefonu), realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (np. kontynuacji korespodencji e-mail), a w przypadku wyrażenia stosownej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest poniżej.

  Emisja Obligacji Serii A

  TERMIN ZAPISÓWod 21 lutego 2023 do 09 marca 2023
  WARTOŚĆ OFERTY4.000.000,00 PLN
  LICZBA OBLIGACJI4.000,00
  CENA EMISYJNA1.000,00 PLN
  MINIMALNY ZAPIS5.000,00 PLN
  TERMIN PRZYDZIAŁU10 marca 2023
  FIRMA INWESTYCYJNAProsper Capital Dom Maklerski S.A.

  DISCLAIMER GŁÓWNY

  Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa. Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

  Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

  Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Domy Garwolin sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/domy-garwolin-sp-z-o-o-seria-a/ ‎oraz Emitenta: https://domygarwolin.pl. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I „Czynniki Ryzyka” Dokumentu Ofertowego na stronie 9. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

  Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  *Wizualizacje są jedynie poglądowe i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

  ©Copyright | OnClouds. Developed by OnClouds