POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOMY GARWOLIN SP. Z O.O. („SPÓŁKA”) DLA KLIENTÓW

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz uzupełniające je przepisy prawa polskiego, informujemy Państwa o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych w DOMY GARWOLIN SP. Z O.O.

Administrator Twoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Domy Garwolin sp. z o.o. („Spółka”, „Administrator”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000851234, NIP5252829806, REGON 386583212.

Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, przez Administratora możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
• za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Domy Garwolin, ul. Flory 3/4,00-586 Warszawa,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@domygarwolin.pl,
• telefonicznie pod numerem: +48 607 717 797.

Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w szczególności w następujących celach:
a) realizacji umowy inwestycji realizowanych przez Spółkę (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),;
c) zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów Spółki, analiz wewnętrznych, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO,
e) w celu marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiania oferty dotyczących inwestycji realizowanych przez Spółkę, informacji o przedsięwzięciach oraz aktualnościach dotyczących Spółki, a także przesyłanie zaproszeń na organizowane przez Spółkę wydarzenia, akcje promocyjne – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje prawa wobec Twoich danych osobowych.

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania w zakresie opisanym powyżej, masz prawo uzyskać informacje o zasadach podejmowania takich decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie, jako osoby, której dane dotyczą.
b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
c) Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
 gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
 gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego wskazanych w RODO.
Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do celów statystycznych na zasadach określonych w RODO, (iv) do ustalenia, dochodzenia lub obrony wszelkich roszczeń.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach, gdy:
 kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twoich sprzeciwu.
e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w lit. a) – h) powyżej, można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony powyżej.

Podanie danych osobowych.

Prosimy pamiętać, iż podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy inwestycji. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, tj. zrealizowania współpracy / wykonania umowy inwestycji.
Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania tego celu.
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie lub od naszych kontrahentów, którzy otrzymali od Ciebie stosowną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Odbiorcy danych osobowych.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
a) usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu – w umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,
b) innym usługobiorcom Administratora w przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji łączącej nas z Tobą umowy – w umowach zawieranych z takimi usługobiorcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,
c) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji współpracy / umowy i okres przedawnienia roszczeń.

*Wizualizacje są jedynie poglądowe i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

©Copyright | OnClouds. Developed by OnClouds